รายละเอียดบรรณานุกรม Back

XML

ชีวิตและวัฒนธรรมไทย


หนังสือประกอบการเรียนการสอนวิชาชีวิตและวัฒนธรรมไทย (รหัสวิชา 3000-1301) ตามหลักสูตร ปวส.พุทธศักราช 2546 ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของสังคม และวัฒนธรรมไทย เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย โครงสร้างและลักษณะสำคัญของสังคมไทย ศาสนากับการดำรงชีวิต อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกที่มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมไทย ค่านิยมและการปลูกฝังค่านิยมในสังคมไทย แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และแนวทางพัฒนาวัฒนธรรมไทยสู่อนาคต
306.09593 ว255ช 2547
974-92181-8-3
300 = สังคมศาสตร์
หนังสือทั่วไป
ไทย
ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
2547
กรุงเทพฯ
112 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
LOADING LIST...
LOADING LIST...