D-Library NLT KORAT

หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา


Quick Search :

รายละเอียดบรรณานุกรม
กลับไปหน้าที่แล้ว  
ชื่อเรื่อง มงฺคลตฺถทีปนี (พระมงคลทีปนี)
ชื่อเรื่องเพิ่ม พระมงคลทีปนี
ครั้งที่จัดทำ
เลขหมู่ นม.บ.27/5:5ก,10
ISBN/ISSN
ผู้แต่ง หอสมุดแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา
สมชัย ฟักสุวรรณ์
หัวเรื่อง พระสิริมังคลาจารย์
เชียงใหม่
หมวดหมู่ คัณฐี (คัณฐีพระสูตร)
ชื่อชุด
ประเภทวัสดุ/มีเดีย เอกสารโบราณ-คัมภีร์ใบลาน
ภาษา บาลี-ไทย
ผู้จัดทำ มิตรภาพการพิมพ์
ปีที่จัดทำ
สถานที่จัดทำ วัดสุทธจินดา ต.ในเมือง อ.เมือง
ลักษณะวัสดุ คัมภีร์ใบลาน จำนวน 3 ผูก: เส้นจาร ฉบับทองทึบ ไม่มี
บทคัดย่อ/บันทึก ได้มาจากห้องสมุดสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดสุทธจินดา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา รายละเอียด: มงคลทีปนีนี้ เป็นหนังสือที่พระสิริมังคลาจารย์แต่งที่เชียงใหม่ เมื่อพ.ศ.2057 อธิบายขยายความในมงคลสูตรที่พระพุทธองค์ตรัสไว้แต่อุเทศหรือหัวข้อให้พิศดาร นับเป็นหนังสือที่แต่งได้ดีมากเล่มหนึ่ง คณะสงฆ์ไทยได้ใช้เป็นหลักสูตรการศึกษาภาษาบาลีของนักศึกษาเปรียญธรรม 4 และ 5 ประโยค
เอกสารฉบับนี้ กล่าวถึงมงคลข้อที่ 3 ว่าด้วยการบูชาท่านที่ควรบูชา เช่น บุพพการีชน คือ มารดา บิดา ครู อุปัชฌาย์ อาจารย์ ผู้หลักผู้ใหญ่ และสมณชีพราหมณ์ ผู้ทรงศีลทรงธรรม และแนะนำการไม่บูชาสิ่งที่ไม่ควรบูชา เพราะถ้าขืนไปบูชาเคารพนบนอบสักการะนับถือเข้า ก็จะเกิดโทษกับตัวเอง จัดเป็นมงคลของชีวิตอย่างหนึ่ง
มงคลข้อที่ 10 การกล่าววาจาสุภาษิต, การรู้จักใช้วาจากล่าวให้เกิดประโยชน์หรือให้เป็นผลดีทั้งแก่ตนและผู้อื่น การงดจากวาจาที่จะเกิดโทษ เป็นมงคลของชีวิต
มงคงข้อที่ 11 การบำรุงบิดามารดา การดูแลเอาใจใส่ปรนนิบัติบิดามารดา ทั้งในยามที่ท่านปกติและป่วยไข้ เป็นมงคลของชีวิต
มงคลข้อที่ 12 การสงเคราะห์บุตร การอบรมเลี้ยงดู เอาใจใส่ คอยช่วยเหลือ ให้ความคุ้มครอง ป้องกันจากความชั่ว ให้ประพฤติในความดีแก่ลูก ๆ เป็นมงคลของชีวิต
มงคลข้อที่ 13 การสงเคราะห์ภรรยา การเลี้ยงดู เอาใจใส่ คอยช่วยเหลือ การยกย่องนับถือ ไม่ดูหมิ่น ไม่ทำร้ายด้วยกายหรือวาจา การมอบความไว้วางใจในการจัดทรัพย์สินแก่ภรรยา เป็นมงคลของชีวิต
มงคลข้อที่ 14 การทำงานไม่ให้อากูล ได้แก่อาชีพการงานที่ทำด้วยความขยันหมั่นเพียร เอาธุระไม่ทอดทิ้งงาน รู้จักกาล รู้จักเวลา อะไรควรช้า อะไรควรเร็ว ไม่ทำให้คั่งค้าง ย่อหย่อน จัดเเป็นมงคลของชีวิต
แต่ละมงคล ท่านได้ยกตัวอย่างมาประกอบมากมาย เพื่อชี้ให้เห็นทั้งด้านดี และด้านเสีย
เอกสารดิจิทัล
LOADING LIST...
สถานภาพ
LOADING LIST...
  กลับไปหน้าที่แล้ว
เลือกภาษา

สืบค้นแบบละเอียด

ชื่อเรื่อง
ผู้แต่ง
  • SEARCHING...

หัวเรื่อง
  • SEARCHING...

ISBN/ISSN
ประเภทวัสดุ/มีเดีย ประเภททรัพยากรสารสนเทศ สถานที่จัดเก็บ

จำนวนผู้เข้าใช้ระบบ

Locations of visitors to this page