รายละเอียดบรรณานุกรม Back

XML

มงฺคลตฺถทีปนี (พระมงคลทีปนี)


ได้มาจากห้องสมุดสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดสุทธจินดา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา รายละเอียด: มงคลทีปนีนี้ เป็นหนังสือที่พระสิริมังคลาจารย์แต่งที่เชียงใหม่ เมื่อพ.ศ.2057 อธิบายขยายความในมงคลสูตรที่พระพุทธองค์ตรัสไว้แต่อุเทศหรือหัวข้อให้พิศดาร นับเป็นหนังสือที่แต่งได้ดีมากเล่มหนึ่ง คณะสงฆ์ไทยได้ใช้เป็นหลักสูตรการศึกษาภาษาบาลีของนักศึกษาเปรียญธรรม 4 และ 5 ประโยค
เอกสารฉบับนี้ กล่าวถึงมงคลข้อที่ 3 ว่าด้วยการบูชาท่านที่ควรบูชา เช่น บุพพการีชน คือ มารดา บิดา ครู อุปัชฌาย์ อาจารย์ ผู้หลักผู้ใหญ่ และสมณชีพราหมณ์ ผู้ทรงศีลทรงธรรม และแนะนำการไม่บูชาสิ่งที่ไม่ควรบูชา เพราะถ้าขืนไปบูชาเคารพนบนอบสักการะนับถือเข้า ก็จะเกิดโทษกับตัวเอง จัดเป็นมงคลของชีวิตอย่างหนึ่ง
มงคลข้อที่ 10 การกล่าววาจาสุภาษิต, การรู้จักใช้วาจากล่าวให้เกิดประโยชน์หรือให้เป็นผลดีทั้งแก่ตนและผู้อื่น การงดจากวาจาที่จะเกิดโทษ เป็นมงคลของชีวิต
มงคงข้อที่ 11 การบำรุงบิดามารดา การดูแลเอาใจใส่ปรนนิบัติบิดามารดา ทั้งในยามที่ท่านปกติและป่วยไข้ เป็นมงคลของชีวิต
มงคลข้อที่ 12 การสงเคราะห์บุตร การอบรมเลี้ยงดู เอาใจใส่ คอยช่วยเหลือ ให้ความคุ้มครอง ป้องกันจากความชั่ว ให้ประพฤติในความดีแก่ลูก ๆ เป็นมงคลของชีวิต
มงคลข้อที่ 13 การสงเคราะห์ภรรยา การเลี้ยงดู เอาใจใส่ คอยช่วยเหลือ การยกย่องนับถือ ไม่ดูหมิ่น ไม่ทำร้ายด้วยกายหรือวาจา การมอบความไว้วางใจในการจัดทรัพย์สินแก่ภรรยา เป็นมงคลของชีวิต
มงคลข้อที่ 14 การทำงานไม่ให้อากูล ได้แก่อาชีพการงานที่ทำด้วยความขยันหมั่นเพียร เอาธุระไม่ทอดทิ้งงาน รู้จักกาล รู้จักเวลา อะไรควรช้า อะไรควรเร็ว ไม่ทำให้คั่งค้าง ย่อหย่อน จัดเเป็นมงคลของชีวิต
แต่ละมงคล ท่านได้ยกตัวอย่างมาประกอบมากมาย เพื่อชี้ให้เห็นทั้งด้านดี และด้านเสีย

นม.บ.27/5:5ก,10
คัณฐี (คัณฐีพระสูตร)
เอกสารโบราณ-คัมภีร์ใบลาน
บาลี-ไทย
มิตรภาพการพิมพ์
วัดสุทธจินดา ต.ในเมือง อ.เมือง
คัมภีร์ใบลาน จำนวน 3 ผูก: เส้นจาร ฉบับทองทึบ ไม่มี
พระมงคลทีปนี
LOADING LIST...
LOADING LIST...