รายละเอียดบรรณานุกรม Back

XML

พระบรมราโชวาทรัชกาลที่ 5


เป็นหนังสือที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระราชทานให้เจ้าพระมหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร รวม 3 ฉบับ จัดพิมพ์เพื่อเป็นที่ระลึก เนื่องวาระครบ 100 ปี แห่งการสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระบรมราโชวาท เล่มนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะถ่ายทอดความรู้ ปลูกฝังแนวความคิด ทัศนคติ และหลักวิธีการปกครองบ้านเมือง อันเป็นพระราชจริยาวัตรพื้นฐาน ในการเป็นพระมหากษัตริย์ ตลอดจนการแสดงความเอื้ออาทรห่วงใยในพระราชโอรส ผู้ที่จะสืบตำแหน่งพระมหากษัตริย์ต่อไปในอนาคต
พิมพ์ครั้งที่ 1
895.915 จ657พ ฉ.1-2 2553
978-974-417-361-4
890 = วรรณคดีอื่นๆ
หนังสือทั่วไป
ไทย
บริษัทสเตย์เยอร์ สตอรี่ ดีไซน์ จำกัด
2553
กรุงเทพฯ
47 หน้า ; 24 ซม.
LOADING LIST...
LOADING LIST...