รายละเอียดบรรณานุกรม Back

XML

ภาษาถิ่นก็ภาษาไทย 5 ภาค


สรุปความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ แนวทางการอนุรักษ์ สืบทอดภาษาถิ่นแต่ละภาค จากการประชุมสัมมนาภาษาถิ่นก็ภาษาไทย 4 ภาค กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2550 ซึ่งได้จัดประชุมสัมมนา จำนวน 5 ครั้ง คือ ภาคกลาง จัดที่จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคใต้ที่จังหวัดสงขลา ภาคอีสาน ที่จังหวัดขอนแก่น ภาคเหนือ จังหวัดเชี่ยงใหม่ และภาคตะวันออก จัดที่จังหวัดตราด
495.917 ป483ภ ฉ.1-2 2551
490=ภาษาอื่นๆ
หนังสือทั่วไป
ไทย
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
2551
กรุงเทพฯ
163 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
LOADING LIST...
LOADING LIST...