รายละเอียดบรรณานุกรม Back

XML

คำอ่านศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ 1


ประวัติศิลาจารึกสุโขทัย หลักที่ 1 หรือศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง การอ่าน ถ่ายถอด และแปลความหมาย เรื่องที่มีในจารึกพ่อขุนรามคำแหง แบ่งออกได้เป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 บรรทัดที่ 1-18 เป็นประวัติพ่อขุนรามคำแหง ตั้งแต่ประสูติจนได้เสวยราชสมบัติ ใช้คำว่า "กู" เป็นพื้น ตอนที่ 2 เล่าเรื่องประพฤติเหตุต่างๆ และะรรมเนียมในเมืองสุโขทัย เรื่องสร้างพระแท่นมนังคศิลา พระมหาธาตุเมืองศรีสัชนาลัย และเรื่องประดิษฐ์อักษรไทย ตอนที่ 3 เป็นคำยอพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหง และกล่าวถึงอาณาจักรสุโขทัย ศิลาจารึกนี้มีคุณประโยชน์ในการศึกษาโบราณคดี และประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย
พิมพ์ครั้งที่ 6
หย 495.9117 ฉ311ค 2514
490 = ภาษาอื่น ๆ
หนังสือหายาก
ไทย
โรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี
2514
กรุงเทพฯ
1 เล่ม (ไม่ปรากฎเลขหน้า) ; 21 ซม.
LOADING LIST...
LOADING LIST...