รายละเอียดบรรณานุกรม Back

XML

แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) : ฉบับสรุป


ความเป็นมา การดำเนินงาน ผลการพัฒนาการศึกษาที่ผ่านมา สภาพแวดล้อมที่อิทธิพลต่อการศึกษา ปรัชญา กรอบแนวคิด เจตนารมณ์ของแผน วัตถุประสงค์ หลักการของแผน เงื่อนไขเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ วัตถุประสงค์แนวนโยบาย เป้าหมาย กรอบการดำเนินงาน และการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
พิมพ์ครั้งที่ 1
379.593 ล761ผ 2553
978-616-7324-18-0
370=การศึกษา
หนังสือทั่วไป
ไทย
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2553
กรุงเทพฯ
90 หน้า : ตาราง ; 21 ซม.
LOADING LIST...
LOADING LIST...