รายละเอียดบรรณานุกรม Back

XML

สวดแจง (พระสูตร พระวินัย พระปรมัตถธรรม)


ได้มาจากวัดอีสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา รายละเอียดดังนี้: เริ่มต้นด้วยบทสวดพระวินัย ยกเอาปฐมปาราชิกมาเป็นบทสวดว่าด้วยพระสุทินเสพเมถุนธรรม อาศัยเรื่องนี้พระพุทธองค์จึงทรงบัญญัติปฐมปาราชิกและเป็นการบัญญัติพระวินัยเป็นครั้งแรก
พระสูตร ยกเอาบทสุปปิยปริพพาชกกับลูกศิษย์ชื่อว่าพรหมทัตต์ เดินตามหลังหมู่ภิกษุ 500 รูปซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน กำลังเดินทางไกลระหว่างเมืองราชคฤห์กับเมืองนาลันทา อาจารย์และศิษย์ทั้งสองนั้นกล่าวเถียงกันเรื่องพระรัตนตรัย อาจารย์กล่าวโทษพระรัตนตรัยด้วยประการต่างๆ ส่วนลูกศิษย์กล่าวสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยด้วยประการต่างๆ
พระปรมัตถธรรม ยกเอาพระอภิธรรม 7 คัมภีร์มาเป็นบทสวด เริ่มตั้งแต่พระสังคิณี ไปจนถึงพระสมันตมหาปัฏฐาน
ตอนท้าย บอกวิธีถวายทานต่างๆ รวมทั้งสังฆทานด้วย การสวดในทำนองนี้ โบราณท่านเรียกว่า สวดแจง.

นม.บ.470/1
ปกิรณกะ (สวดมนต์)
เอกสารโบราณ-คัมภีร์ใบลาน
บาลี-ไทย
นายจัน, นางทองทรัพย์
คัมภีร์ใบลาน จำนวน 1 ผูก: เส้นจาร ฉบับล่องชาด ไม่ม
พระสูตร พระวินัย พระปรมัตถธรรม
LOADING LIST...
LOADING LIST...